Vallavalitsus annab teada, et alustas Saaremaa valla lasteaedadesse 2019/2020. õppeaastaks taotluste vastuvõttu.
   Lasteaeda tuleva lapse vanem, kes rahvastikuregistri andmetel omab lapsega ühist elukohta või on lapse seaduslik esindaja, esitab taotluse lapsele lasteaiakoha määramiseks kas elektrooniliselt või paberkandjal (vallavalitsusele või oma piirkonna lasteaiale).
Info ja taotlemine: www.saaremaavald.ee/lasteaiakoha-taotlemine.

   Igal lasteaial on kinnitatud oma teeninduspiirkond ning esmajärjekorras võetakse lasteaeda selle piirkonna lapsed. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda. Vanem võib taotlusesse märkida kuni kaks soovitud lasteaeda. Kui esimeses eelistatud lasteaias pole vaba kohta, pakutakse kohta teise eelistuse saanud lasteaias. Lisaks sellele tuleb taotlejal märkida lasteaiakoha kasutamise alguse aeg ja kinnitada, et on informeerinud lapse teist vanemat taotluse esitamisest.

  Lasteaiataotlusi 2019/20. õppeaastaks võetakse vastu 15. aprillini. Kui vanem esitab taotluse lasteaiakohale pärast 15. aprilli, siis määratakse lapsele koht lasteaeda, kus on vabu kohti.
  Taotlusi hakatakse menetlema pärast 15. aprilli. Vallavalitsus teavitab vanemat lasteaiakoha määramisest taotluses märgitud suhtluskanali kaudu ning edastab lasteaiale nimekirja lastest, kes on koha saanud. Hiljemalt kahe nädala jooksul teate saamisest on vanem kohustatud teavitama lapsele määratud lasteaia õppekoha vastuvõtmisest, sellest loobumisest või soovist jääda vaba lasteaiakoha ootele. Seejärel võtab temaga ühendust selle lasteaia direktor, kuhu lapsele on lasteaiakoht broneeritud.
LASTEAIAKOHA TAOTLUSTE VASTUVÕTT