30. augusti õhtul toimusid koolimajas haridustalgud, kuhu olid uue kooliaasta alguse puhul kaasa rääkima oodatud kõik kohaliku kogukonna inimesed. Kolme laua ümber kogunes inimesi ligikaudu 20. Aitäh kõigile, kes kohal olid või kirjalikult oma mõtted edastasid!

Sel korral keskendusime lahendustele, kaardistasime olemasolevaid piirkondlikke võimalusi, kogusime häid ideid koolielu rikastamiseks. Kohtumine toimus hariduskohviku meetodil, kus igas lauas arutlesid inimesed 20 minutit erinevate teemade üle.

Järgnevalt kokkuvõtted laudades toimunud aruteludest:

Teema nr 1 “Lasteaiast üleminek kooli”
Miks ei jõua täna kõik lasteaias käivad lapsed Kihelkonna Kooli õpilasteks? Arutluse käigus toodi välja kolm põhilist murekohta:
1. transport ja logistika;
2. vaid 6. klassi ja klassides vähe lapsi;
3. kooli maine.
Kõikidele probleemidele pakuti ka mitmeid lahendusi:
1.Transpordi mure lahendada valla transpordiga, et vanemad ei peaks lapse toomise ja viimise pärast lisasõite tegema, seda nii kooli-, kui lasteaialapsi silmas pidades.
2. Vaid 6 klassi ja vähe lapsi. Lahendusena pakuti välja lasteaia ja kooli teadliku koostöö arendamist antud teemal, pakkuda võimalusi vanematele näha, mis koolis tegelikult toimub, Sõpruskoolide kaasamine. Tühi kortermaja uutele peredele.
3. Kooli maine parandamine. Positiivse kuvandi loomiseks kajastada veelgi aktiivsemalt tegevusi, parendada kommunikatsiooni kooli ja kogukonna vahel.
Mida kool plaanib: on positiivse kuvandi loomiseks ja tegevuste aktiivseks jagamiseks loonud koolile Facebooki lehe, mida hetkel jälgib pea 150 inimest. Hetkel on koolis käsil e-kooli kasutuselevõtt, mis tagab vahetuma suhtluse kodu ja kooli vahel. Kooli kodulehe jaoks on loodud avalik tööplaan koolis toimuvate ürituste ja ettevõtmistega (lisatakse septembrikuu jooksul).

Teema nr 2 “Kogukonna ja kooli koostöövõimalusi”
Millisel kujul kooli ja kogukonna koostöö täna juba toimib? Hetkeseisu kaardistades võib tõdeda, et väga paljud piirkondlikud koostöövõimalused on täna juba kasutusel.
(Välja toodi koostöö TIOK, hooldekodu, Loona RMK, rahvamaja, raamatukogu, Viki talumuuseum, Sarfas, ratsutamine, kirik, Abaja sadam, Karujärve tervisespordikeskus, Kangru farm, Sülla talu jne)
Uusi koostöövõimalusi:
1. Arendada koostööd edasi: rahvamaja, raamatukogu (üritused, külalised), Abaja sadam, kirik (traditsioonide loomine), ratsutamisvõimalus, Viki talumuuseum (erinevad töötoad, pärimuskultuur), pensionäride ühendus (juba plaanis ühisüritused), hooldekodu (lugude kuulamise projekt), wakepark.
2. Luua vabatahtlike list, kuhu vajaduspõhiselt üleskutseid edastatakse.
3. Töövarjupäevad erinevates kohalikes ettevõtetes ja asutustes.
4. Erinevate elualade vilistlaste kooli külastamise nn sari.
5. Üle Saaremaa vabatahtlike noorte kaasamine koolis erinevate tegevuste planeerimisel (8. klassi loovtöö, Saaremaa Gümnaasiumi kogukonnapraktika aine raames vm)
6. (Ka juba olemasolevad) võimalused, kuidas kohalikud inimesed on valmis kooli aitama: 7. IT-tugi, robootikaring, esmaabikursus õpilastele ja õpetajatele, kooliaed.
Mida kool plaanib: loob nn kooli vabatahtlike listi, kuhu kuuluvad inimesed, kelle poole koostöö või abi korral pöörduda (nt abi ürituste korraldamisel jm). Kaardistab kohalikud ettevõtted ja asutused, kellega koostöös luuakse ja jätkatakse traditsioone (kirik, rahvamaja, päästeamet jm) ja muid õppetööd toetavaid ühistegevusi. Kooliaia projekti arendamine ja vabatahtlike kaasamine.


Teema nr 3 “Unistuste kool”
Milliseid üritusi või tegevusi võiks Kihelkonna Koolis veel toimuda? Vabas vormis jagati ideid ka kooli tuleviku osas.
Koolile oma ujula, Kihelkonna kool kui erakool või suurema kooli filiaal (Tartu erakool TERA näitel, kus linnakoolil maakooli filiaal), Merekallakuga kool, merenduse algõpe (linnud, kalad, pilliroog, sepatöö), Merekultuuri seltsiga koostöö, kalapüük, ujumine, mereteemaline näitus, Elulähedane õpe, maalähedane õpe, seltskonnatantsu või peotantsu kursus koolis, bändiring või koolibänd, kunstiring, koostöös Pidula wakeparkiga võimalus läbi viia koolitus “Ohud jääl”, kooli kokkutuleku korraldamine, koolipere nn tänavapiknik koolimaja ees pikkade laudadega, õpetajate vahetused teiste koolidega (nt nädal aega vahetust) jm.
Mida kool plaanib: vaatab üle huviringide võimalused Kihelkonna Koolis. Kindlasti jätkavad spordiring ja muusikaring. Laual on robootika ringi jätkamise võimalikkus, kunstiring. Arengukava loomine koostöös kooli õpetajate ja hoolekoguga jätkub. Arutlusele tulevad suurema kooli filiaali idee, kooli kokkutulek, õpetajate vahetused, mereteema olulisus meie piirkonnas ja koolis.
Haridustalgute kokkuvõte